Obowiazki pracodawcy dotyczace ubezpieczen spolecznych

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z łatwością nastąpienia w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie kierowane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do przygotowania odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w artykule prawnym.

Explosion protection documents to list zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady użycia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz wycenia na pracodawcę szereg obowiązków, których potrzebuje wykonać, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania sprowadzaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę życia oraz zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych technologii, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto uczestniczy w znaczeniu pracy wydzielić odpowiednie przestrzeni w strefie zagrożenia wybuchowego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa zajścia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do dania minimalnych środków bezpieczeństwa określonych w zdecydowaniu. Dokument winien być stworzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być właściwie oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do zapewnienia ewakuacji w formy, gdy przybędzie do zagrożenia.