Strefa zagrozenia pm

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to zdecydowanie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów oddanych do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest popularna większość maszyn oraz urządzeń używanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń oraz stylów ochronnych dedykowanych do przetwarzania w strefach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Również do niedawna przepisy dotyczące bezpieczeństwa w jednych państwach Unii Europejskiej różniły się między sobą, co miało duże utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Z tego początku powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe przepisy i znacznie ułatwiła obieg towarów w Zgodzie Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym punktem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów zapewniających duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń oddanych do produkcji w przestrzeniach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która dostała w mieszkanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, która z zmian dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa książki w środowiskach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła obowiązywać do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

obudowa pyłoszczelna

Polecamy szkolenia Atex